<?php
// 实例1
 
/**
 * @ yuluoqc 雨落倾城 
  By 2020-2022 System.yuluoqc.in
 */

/**
 * @start time
 */
function proStartTime() {
  global $startTime;
  $mtime1 = explode(" ", microtime());
  $startTime = $mtime1[1] + $mtime1[0];
}
 
/**
 * @End time
 */
function proEndTime() {
  global $startTime,$set;
  $mtime2 = explode(" ", microtime());
  $endtime = $mtime2[1] + $mtime2[0];
  $totaltime = ($endtime - $startTime);
  $totaltime = number_format($totaltime, 7);
  echo "process time: ".$totaltime."\r\n";
}
 
// 程序调用开始记时
proStartTime();
 
sleep(1);   // sleep() 延时代码执行若干秒
proEndTime(); // 程序在每一段所消耗的执行时间
sleep(2);
proEndTime();
sleep(3);
proEndTime(); 
// 实例2
 
$t1 = microtime(true);
sleep(3);
$t2 = microtime(true);
echo '程序耗时'.round($t2-$t1,3).'秒';
 
?>
最后修改:2022 年 02 月 23 日 12 : 47 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏
 • 本文作者:雨落倾城
 • 本文链接:https://yuluoqc.xyz/2022/02/23/682.html
 • 版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均默认采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。
 • # 商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处
  # 协议(License):署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)
  # For commercial use, please contact the author for authorization. For non-commercial use, please indicate the source.